تمثال مبارک عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل

حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی