جملات ناب و روح‌بخش عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل

حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

عکس نوشته، مقام جمال
جدید

به وجوه زیبنده باطنی خواهد رسید
اگر کسی به مقام جمال برسد

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، رشد معنوی
جدید

قدر خودتان را بدانید
تنبلی و تن‌پروری را کنار بگذارید و برای رشد معنوی خود تلاش کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، ادعای معرفت و عرفان
جدید

کسی‌که ادعای عرفان و معرفت می‌کند.
هیچ‍گاه به گذشته رجوع نمی‌کند؛ بلکه از زمان خودش سخن می‌گوید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حقایق ظاهر و باطن
جدید

به حقایق ظاهر و باطن این هستی
دست نمی‌یابید؛ مگر اینکه به طهارت برسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، تسلیم اهل الله
جدید

وقتی به اهل الله رسیدی و تسلیم او شدی
تا آخرین لحظه‌ای که زنده هستی، بر اعتقاد خویش پایدار باش.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، زیارت مقابر
جدید

انسان از تکاثر (کثرت طلبی) نمی‌تواند بیرون بیاید؛
مگر به‌واسطه زیارت مقابر که همان اولیای الهی هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، رسیدن به وجه رحیمیت
جدید

برای رسیدن به وجه زیبای رحیمیت
خدا را بسیار یاد کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حقایق الهی
جدید

کسی‌که به حقایق الهی رسیده باشد
هیچ ترس و وحشتی از مرگ ندارد

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، رسیدن به کمال
جدید

مهم‌ترین درس رسیدن به کمال
درس خداشناسی است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، غفلت و گمراهی
جدید

تا زمانی‌که انسان راه به عالم غیب باز نکند
در غفلت و گمراهی است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، شریعت و ولایت
جدید

چنانچه به جوهر شریعت برسیم
به حقایق ولایت نیز خواهیم رسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، نورانیت و روحانیت
جدید

ما انسان‌ها به دنیا آمدیم
تا به نورانیت، روحانیت و زیبایی برسیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، دنیای امروز
جدید

دنیای امروز
نیازمند کلمات و سخنان جدیدی است که مربوط به همین عصر باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، مه رویان آسمانی
جدید

چهره‌های زمینی در مقابل مه‌رویان آسمانی
همانند هیولایی وحشتناک است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، وجود مقدس رسول الله
جدید

ما انسان‌ها
مجموعه‌ای از وجود مقدس رسول الله هستیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، علم لدنی
جدید

علم لدنی
در لفظ و بیان نمی‌گنجد و گفتنی نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، اهل ولایت
جدید

اهل ولایت
هیچ بیم و هراسی ندارند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حقایق الهی
جدید

قلب‌هایتان را
برای دریافت حقایق الهی آماده کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، گمشدگان، خودشناسی
جدید

ما در این عالم
گمشدگانی هستیم
که باید خودمان را پیدا کنیم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، علم لدنی
جدید

علم لدنی
وجود مقدس خضر طریق است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، خدا حقیقت نور و روح
جدید

خدا
حقیقت نور و روح است
که در قلب اولیای الهی می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، مظاهر الهی
جدید

مظاهر الهی را
در این عالم بشناسید
تا به حقایق رحمانی برسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، روح
جدید

روح هرگز نمی‌ترسد
ترس به‌واسطه نفس است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، اهل معرفت
جدید

اهل معرفت
آرام و صبورند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، گمراهی
جدید

هرگز گمراه نشود
آن‌که تسلیم اولیای رحمانی باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، وجه زیبا
جدید

وجه زیبا و پسندیده خود را
تسلیم پروردگارتان کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، تسلیم انسان کامل
جدید

هیچ کس و هیچ چیزی
نمی‌تواند در اعتقاد و باور کسی‌که تسلیم محض انسان کامل باشد خللی به‌وجود آورد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، آموزش علم
جدید

علمی که آموزش داده شود
به‌درد همان ظاهر می‌خورد و تأثیر باطنی ندارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، ولایت انسان کامل
جدید

ولایت انسان کامل
بر ظاهر و باطن آدمی حاکمیت دارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، تزکیه نفس
جدید

به واسطه تزکیه نفس
به آگاهی برسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حقایق عالم غیب
جدید

حقایق عالم غیب
در ارواح پاک آشکار می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، منزلگاه خدای رحمان، قلب

قلبی که
منزلگاه خدای رحمان باشد
مقدس است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، حرکت در راه دین، راز و نیاز عاشقانه

آنچه آدمی را در راه دین حرکت می‌دهد
راز و نیاز عاشقانه
به معبود یکتاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، ارواح قدسی

ارواح قدسی
چنان لطیف‌اند
که در یک زمان می‌توانند همه جا باشند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عارف اهل چیست

عارف
اهل عشق است
نه بحث و جدل

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، آزادی و آزادگی

همچون پرندۀ آزاد
به پرواز درآیید
و نغمه‌سرایی کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، رهایی، پروانه شدن

اگر پروانه شدن هوس است
پاره باید کرد پیله وابستگی‌ها را
و رها شد از زندان خودپرستی‌ها

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قلب مرآت جهان نماست

قلب مرآت جهان نماست
وقتی پاک و صیقلی شود، تصویر عالم در آن متجلی گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، وصال معشوق

عاشق
به‌واسطۀ دوری از ناپاکی‌های ظاهری و باطنی
به وصال حضرت معشوق خواهد رسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عشق چیست

عشق زیباترین و آراسته‌ترین لباس‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، دروغگو کیست

دروغگوست
آن که حرف و عملش
با قرآن منطبق نباشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قلب انسان

قلب انسان
به وسعت زمین و آسمان‌هاست
دوزخیان را توان درک این مهم نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، نفس

آنکه درگیر نفس است
درکی از عشق ندارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، درب دنیا و آخرت

چون درب دنیا را
به روی خود ببندید
درب آخرت به رویتان گشوده گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کمال بی انتهاست

ناشناخته بودن انسان
به جهت بی انتهایی کمال است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کفران نعمت

دنیا دوستی کفران نعمات پروردگار است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عاشق واقعی کیست

عاشق واقعی به دور از ناپاکی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، کائنات

کائنات
آمیزه‌ای از خوبی‌ها و بدی‌هاست؛
این تو هستی
که خوبی و یا بدی را انتخاب می‌کنی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عقل جسمانی

آنکه با عقل جسمانی و به دور از عشق
قدم در محفل روحانیان و نورانیان می‌گذارد
دیر یا زود
به اهل ناپاک خود باز می‌گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، طائران قدسی

ما طائران قدسی هستیم
که در لجنزار طبیعت به دام افتاده‌ایم
تنها راه رهایی و پرواز،
پاک شدن از آلودگی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، راه ولایت

راه ولایت
هم سخت است و هم آسمان
سختی‌اش در بدبینی
و راحتی‌اش در این است که
همه چیز را خوب و زیبا ببینی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، سالک الی الله

سالک الی الله
به‌واسطۀ روح
به سوی معشوق قدم بردارد
و در این حال، نفس او نیز به حرکت در آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، فیض و رحمت

تا آن‌گاه که
عاشق به سوی معشوق
چشم دل گشوده
دمادم بر او فیض و رحمت خواهد رسید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، تکنولوژی، طهارت

همان‌طور که اجسام به‌واسطۀ تکنولوژی می‌توانند
به مکان‌های دور و دراز سفر کنند
ارواح هم به‌سبب طهارت و تزکیه
می‌توانند به زمان‌های گذشته و آینده بروند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، قدرت درونی

چنانچه انسان
به قدرت درونی خودش پی ببرد
از هیچ قدرتی جز قدرت خداوند بیمناک نگردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، زن کیست، جلوه عشق آسمانی

زن
جلوۀ عشقی آسمانی و نورانی است
حال آنکه هوسرانان
او را به بازیچه گرفته‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، هوای طوفانی، شهوات

چگونه است که از هوای طوفانی در هراسید
و حال آنکه از طوفان هولناک شهوات
نمی‌ترسید؟!

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، صبر اکبر و اصغر

صبر بر دو نوع است:
صبر صغیر و صبر عظیم
پس تحمّل مشکلات دنیوی، صبر اصغر
و شکیبایی در برابر خواهش‌های نفسانی، صبر اکبر است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، شتاب به سوی دنیا

از دنیا هر چه بیشتر دوری کنی
دنیا شتابنده‌تر به سویت خواهد آمد
و بالعکس
هرچه به طرف دنیا شتابنده باشی
دنیا از تو گریزان‌تر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، عشق زمینی و آسمانی

به سبب عشق زمینی
پایین تنه به رقص آید؛
در حالی که به واسطۀ
عشق آسمانی
بالاتنه در سماع آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سگ نفس را از حریم دل دور کن
تا جایگاه پاکیزه‌ای
برای حضور پروردگارت باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند، جمیل است
و زن، جمال اوست
جمال الهی را
با زشتی و پلیدی مناسبتی نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

چون آیینه دل
روبه روی خدا قرار گرفت
جلوۀ خداوند
در آیینه منعکس گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به سبب عشق الهی
خودتان را
از سیل ویرانگر هرزه‌گرایی و زشتی نجات بخشید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زیباسیرتان
همانند طاووس‌اند و نیازی به آرایش کردن ندارند
این بوقلمون است که هر لحظه خود را به رنگی در می‌آورد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان به واسطۀ عقل
به عشق مجازی
و به سبب قلب
به عشق آسمانی می‌رسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

برای عاشق صادق
سختی‌ها راحت‌ آید
و تلخی‌ها شیرین شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آدمیت شایسته الان است که
جز خدا نبینند
و غیر او نخواهند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به واسطۀ عشق و ارادت خالصانه
وصال معشوق مهیا شود

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

همانطور که جسم‌ها
نیازمند شریعت است
روحمان هم
نیازمند ولایت می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سالک واقعی
هم از آفتاب شریعت
و هم از مهتاب ولایت بهره‌مند است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

به سبب دوری از وابستگی‌ها
و با پر و بال عشق
به آسمان‌های معنویت پرواز کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

همانند پروانه‌ها
همنشین گل‌ها باشید
و از شهد گل‌ها بچشید

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

وقتی همه کائناتدر حرکت‌اند؛
پس چرا انسان بی‌حرکت باشد؟!

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق
حرکت‌دهندۀ انسان است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق و آراستگی
بال پرواز به آسمان‌های اعلاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان‌ها در بند استکبارند
رهایی از استکبار
جز با عشق الهی میسر نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

مبارک است
آن‌که از مرز انسانیت بگذرد
و به سرای ملکوت برسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

غول شهوت
منطق و استدلال نمی‌فهمد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

بهشتیان را
با شهوات سر و کاری نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دو اصل مهم نماز
شناخت خود
و توجه به معبود است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ارواح مقدستجسم عشق و معرفت‌اند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آرامش آدمی
در خوبی‌هاست و زیبایی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

علامت مؤمن غیرت اوست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دعا حرکت به سوی زیبایی‌هاست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

راز و نیاز مؤمن در سحرگاه
عرش خدا را به لرزه اندازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند
همه گناهان را می‌بخشد
مگر شرک را

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

سالکی که صبر ندارد
انتقادپذیر می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زنان مؤمنه
نوامیس خدای رحمان هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خدا در وجود انسان است
در حالی که انسان‌ها
در کائنات به دنبال خدا می‌گردند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اهل شریعت در مسیر عقل
و اهل ولایت در طریق عشق حرکت می‌کنند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

برای رسیدن به حقایق الهی
باید دوستدار و علاقه‌مند به اولیای الهی بود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

آینه یکی از نیازهای انسان با کمال است.
هر چه انسان آگاه‌تر می‌شود
به همان اندازه به آینه بیشتر نیاز پیدا می‌کند،
چون عیوبش را متوجه می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

جامه آراستگی
بر قامت ناصاف برازنده نباشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

امام زمانتان را پیدا کنید.
امام زمانی که در زمان شما راه می‌رود، حرکت می‌کند و عاشق شماست.
یعنی اولیای خدا
یعنی حضرات اولیا الله
که نام امام زمان را به خود گرفتند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر مشتاق خوبی باشی
خوبی‌ها به سوی تو آیند
و چنانچه علاقه‌مند به بدی باشی
بدی‌ها جذب تو شوند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

عشق توأم با دانایی
سبب عزت و عظمت می‌گردد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر شما صراط مستقیم باشید،
اگر شما از اهل مستقیم باشید،
اهل صراط راست باشید،
راه راست باشید،
رب شما، مربی الهی شما،
آن مقرب شما که قائد شما حساب می‌شود
رب شما حساب می‌شود
علی‌الدوام به شما می‌گوید، سلام، سلام بر شما

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زرنگ به کسی می‌گویند
که علمش، ملکی و ملکوتی هر دو باهم باشد.
یعنی هم علوم ظاهری
و هم علوم باطنی
را به مرتبه اعلا برساند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زیبایی به دور زیبایی می چرخد.
محال است که زشتی به دور زیبایی بچرخد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ان شاءالله عنایتی شود که ما
امام زمانمان را بشناسیم تا توسط او به
کمال و جمال رحیمی برسیم
و نادان و روسیاه از دنیا نرویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر کسی واقعا آدم باشد
یعنی اینکه عاقل است.
آدم عاقل با نور عقلش
آسمان‌ها و زمین را
می‌بیند و می‌شناسد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

خداوند کریم
در هر زمان و مکانی
اولیایی دارد
که از چشمه‌سار
ولایت معصومین(ع) می‌نوشند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان‌های کامل
در میان زمینیان
همچون ستارگان چشمک‌زن آسمان هستند
که دوست دارند به هر طریقی ما را
از زمختی بیرون کشیده
و به سمت زیبایی و لطافت پرواز دهند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

قلب
جایگاه زیباترین
عشق‌ها است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

چیزی که می‌تواند انسان را
به آسمان معنویت پرواز دهد
اعتقاد و یقین به خداست.
تا انسان به این دو اصل نرسد
هرچقدر هم که زحمت و ریاضت بکشد.
نتیجه‌ای نمی‌تواند ببرد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

روح ایمان
زمانی به روح قدسی تبدیل می‌شود
که عاشق و معشوق یکی شوند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر میلیاردها سال از اولیای الهی دور باشیم،
تنها با یک آه سحرگاهی نزدیک می‌شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

معرفت
از درون رسالت بیرون می‌آید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دوزخیان
همیشه ناراحت و افسرده‌اند،
در حالی که بهشتیان
همیشه در وجد و شادمانی هستند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر واقعا تشنه و شیفته امام زمان(ع) هستی،
جوینده ی ولی زمان خودت باش
تا به حقیقت امام زمان(ع)
و حریم ولایت راه یابی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اولیای الهی
تصویرگران این عالم هستند.
اگر ما خاکمان را با آب مخلوط کنیم تا گل شود،
آن تصویرگر رحمانی راحت ما را می‌سازد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

زن نیک سیرت
مروارید عشق
در صدف قلب
مرد مؤمن است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

درون انسان شیطانیست
به نام نفس
از شیطان درون
به خداوند رحمان پناه ببرید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

هر انسانی که سرشت او
توسط خضر طریق
به روح ایمان تأیید نشود
پذیرنده هر شکلی
و رونده هر سویی می‌باشد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

حس زیبایی و زیباپسندی
در ذات انسان
نهفته است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر انسان به عشق نرسد
به عقل آسمانی، روحانی هم نمی‌رسد.
عقل روحانی
چراغ روح و چراغ ملکوت است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

ما درس عشق می‌دهیم،
عشقی که به دستور خدا توجه کرده،
عمل کن و نزدیک شجره ملعونه نرو.
بیا و جلوه زیبایی را ببین.
بسوز و بساز و صبر کن تا
پاک شوی و به نور برسی.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

انسان دارای سه بُعد
نفس، عقل و عشق است.
اگر در هر کدام نقصی باشد
آدمی را از اصل خود دور می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

دل‌هایتان را به واسطه
کوثر عشق وسیع کنید.
عشق، نسیم بهاری است
که فضای دل‌ها را بزرگ،
با صفا و قشنگ می‌کند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

در زمانی زندگی می‌کنیم
که علم با سرعت در حال پیشرفت است.
این علم‌های زمینی نباید دلیل شود که ما
از معنویت و آدمیت خودمان دور شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

از خداوند رحمان خواستاریم که
به جای مطالعه بیشتر،
به قلب‌هایمان متوجه شویم
و عاشقانه به دنبال
امام زمانمان باشیم
تا نادان و جاهل از دنیا نرویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

اگر به عنایت خداوند،
هدایت مردم به دست ما سپرده شد،
باید هر لحظه متصل به خداوند رحمان باشیم
تا او حافظ و نگهبان ما باشد،
چرا که کوچکترین لغزشی از جانب ما باعث انحراف دیگران می‌شود.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته،

افراط و تفریط نکنید
اگر جلوی خورشید بروی می‌سوزی
اگر دور از خورشید هم بایستی منجمد می‌شوی.
در این سوختن و منجمد شدن
هیچی نیست و هیچ کمالی وجود ندارد.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

عکس نوشته، معنی هو معکم اینما کنتم ، خدای درون، خدا در درون همه موجودات است

همه موجودات در درون خود، خدا دارند.
اینکه فرموده:«هو معکم اینما کنتم»،
این همان خدای درون خودمان است
اینکه سخن می‌گوییم، عقل داریم، عشق داریم، همه از ناحیه اوست؛
ولی اگر حقایق را متوجه نمی‌شویم، از ناحیه نفس ماست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، خودمان را پیدا کنیم کی بودیم و کی هستیم؟،خودشناسی

خودمان را پیدا کنیم که کی بودیم؟
چه مقامی داشتیم و کی هستیم؟
این آدم (ع)، پدر ما، کی بود که ملائکه سجده‌اش می‌کردند؟

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، توحید و خداشناسی

اگر تا دَم مرگ بحث از توحید باشد، ضرر که نکرده ایم هیچ، بیشترین سود را هم برده‌ایم.
تمام کسانی که از طریق شرک، شک و یا کفر گمراه شدند، فقط به واسطه این است که توحید و خداشناسی‌ را متوجه نشدند.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات مفهومی، حقیقت قرآن، مه‌روی زیبا

«قرآن»
حال است، میِ ناب است، مجموعه عشق است.
این قرآن؛ کتاب نیست، جوهر سیاه نیست،
کلید قلب و عشق است
با عشق
قفل دلتان را باز کنید
و این عروس مه‌روی زیبا را در آن پنهان کنید
تا یک روزی مشاهده‌اش کنید.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، دو نیرو در درون انسان

ما که خدا خدا می‌کنیم،
چه دلیلی دارد که درون ما دو نیروی دیگر فرمان بدهند؛
نیروی نفس اماره که هرزه‌گرایی می‌کند و نیروی نفس لوامه که بگوید نکن.
اگر من متخلق به اخلاق الله هستم که نیازی به این دو نفس نیست.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب، فنا و بقا

ما فانی می‌شویم که به حق پیوند بزنیم.
سپس، توسط حق باقی می‌شویم و سخنگوی حق، یعنی خلیفه خدا شویم.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

جملات ناب عرفانی، گذر از نفس ملکی به سوی نفس مطمئنه

ما از این نفس مُلکی و مَلکوتی، از نفس امّاره و لوّامه،
باید به نفس جبروتی یا به تعبیری به نفس مطمئنه برسیم
که همان نفس خدای رحمان است و در ما غیب است.

عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

نمایش بیشتر
لطفا تا انتهای بارگذاری صبر نمائید.
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی استاد، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل یعقوب قمری، زندگینامه
کلیپ سالگرد عروج لاهوتی عارف صاحبدل
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش
تابلو نقاشی زن روستایی، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی زن روستایی
تمثال مبارک استاد، تصاویر عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل