فریادرس


فریادرس

فریادرس

در ظلمت زمین و زمینیان گرفتار آمده‌ایم
و به دیار خاموشان و فراموش‌شدگان ره می‌سپاریم
فریاد‌رسی می‌طلبیم
آرام جان می‌خواهیم و زیبای جهان
اما آیا جز (مهتاب) فریاد‌رسی هست؟
همو که ریسمان عشق بر زمین دارد
تا دست فریاد‌گری را بگیرد
همو که آرام جان است و زیبای جهان.

زهرا قمری سمایی