مکتب ما عشق است


کلیپ مکتب ما عشق است، فاطمه قمری خضرایی، قلب انسان

مکتب ما عشق است

به نام او
همو که آفرید مرا، هستی را، عشق را.
به نام او که راز زیبا اندیشیدن را آموخت.

آری، قدرتم در نگاهی به فراسوی آسمان‌ها به پرواز در می آید و دوباره به درونی‌ترین و پنهانی‌ترین و پاک‌ترین آینه وجود، «قلب انسان» باز می‌گردد که ناگاه عشق، زاده می‌شود.

عشق، موهبتی الهی، هستی‌ساز گیتی، سازنده زیبایی و فروزنده روشنایی است.
عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی، به حقیقت، یک شخصیت و یا یک انسان معمولی نبودند و نخواهند بود.
از سخنان حکیمانه و کتاب‌ها و آثار و برکات بیشمار این مربی آسمانی، مشهود است که ایشان، به نوبه خویش، طلایه دار مکتبی متعالی هستند و البته طلوع نور این مکتب معنوی و گسترش آن، به زمان و آزادانه اندیشیدن احتیاج دارد. ایشان، از خدا و برای خدا هستند و خود را عاشقانه و عارفانه وقف بندگان خدا کرده‌اند.
آری، او فصلی جداناپذیر از زندگی است تا مسیر درست کمال و نیل به سلامت و جمال را به همگان بیاموزد.

مکتب او، مکتب عشق است و محبت آمیخته به نور الهی.
مکتب عشق، آشکار کننده قدرت انسان است نسبت به کل هستی.
در مکتب او انسان می‌سازد زیبایی را، زیباشدن را و زیبا پرستیدن را.
مکتب عشق، مکتب انسانیت است؛ مکتب محبت بی‌شرط؛ مکتب رهایی از رنگ‌هاست.
مکتب عشق استاد یگانه‌ام، بهترین و زیباترین، میانبر به سوی بهشت جاویدان آرامش و زیبایی است و اصلی ترین هدف او دریافت معرفت رحمانی از رهگذر عشق ناب الهی است.

آری، با صدایی رسا و محکم اعلام می‌داریم:
مکتب ما، مکتب عشق؛
سخن ما، کلمات عشق؛
حرکت ما، در راه عشق؛
دین ما، حقیقت عشق؛
قدرت ما، در شناخت عشق؛
نور ما از زیبایی عشق؛
صعود ما، فتح قله عشق؛
فنای ما، سوختن در عشق؛
صورت ما روشن از نور عشق؛
سیرت ما زنده به روح عشق،
و دم و بازدم ما در هوای عشق است؛ عشقی که آن را تنها و تنها مرهون انفاس مسیحانه پدر لاهوتی و مربی آسمانی‌مان حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی هستیم و تنها عشق به وجه روحانی اوست که جان را از بند خودیت می‌رهاند، شراره اشتیاق می‌افروزد و فروغ معرفت می‌افزاید.

فاطمه قمری خضرایی