تمام هستی‌ام تو هستی


تمام هستی ام تو هستی، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تمام هستی‌ام تو هستی

ای همه عشق!
ای قمر!
با من چنان کن که گوش تنها از سخنان تو حظ برد
زبان تنها نام زیبای تو را بر خود جاری سازد.
چشم را تنها لذت دیدار چهره رحمانی تو بر آن خوشگوار آید.
عقل تنها در حول و حوش عظمت و عزت تو بیندیشد و دل تنها به آتش عشق تو گرفتار آید
آری ای همه زیبایی!
چنان کن که تمام ذره ذره وجودم به سمت و سوی تو باشد تا فقط تو را ببینم، تو را بشنوم و تو را بفهمم.

زهرا قمری سمایی