تابلو نقاشی رنگ روغن

آتلیه نقاشی

عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی در

تابلو نقاشی رنگ روغن، آتلیه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
حضرت استاد در آتلیه نقاشی
  • حضرت استاد در آتلیه نقاشی خود، 1351 ش

در این تصویر بخشی از تابلو رنگ روغن بهشت مریم که در صفحه «بهشت مریم» به نمایش در آمده است، در آتلیه نقاشی حضرت استاد مشاهده می‌شود.

---------------تابلو نقاشی رنگ روغن، کارگاه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


تابلو نقاشی رنگ روغن، کارگاه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی