تابلو نقاشی رنگ روغن

تعدادی از آثار رنگ روغن

عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی در

تابلو نقاشی رنگ روغن، تعدادی از آثار رنگ روغن عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


تعدادی از آثار رنگ روغن استاد
  • آثار استاد در آتلیه نقاشی، 1349 ش
  • استاد در آتلیه نقاشی خود، 1352 ش
  • استاد در آتلیه نقاشی خود، 1354 ش

---------------تابلو نقاشی رنگ روغن، تعدادی از آثار رنگ روغن عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


تابلو نقاشی رنگ روغن، کارگاه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • استاد در آتلیه نقاشی خود، 1352 ش

---------------تابلو نقاشی رنگ روغن، کارگاه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


تابلو نقاشی رنگ روغن، کارگاه نقاشی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • استاد در آتلیه نقاشی خود، 1354 ش