تابلو نقاشی رنگ روغن

خانم معلم

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، خانم معلم اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«خانم معلم»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 1352ش

استاد در حال ترسیم پرتره یک خانم معلم در آتلیه نقاشی خود