تابلو نقاشی رنگ روغن

درمانده

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، درمانده اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«درمانده»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 120 در 70 سانتیمتر، 1347ش