تابلو نقاشی رنگ روغن

استاد در حال ترسیم تابلو

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، استاد در حال ترسیم تابلو اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«استاد در حال ترسیم تابلو»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 1349ش

استاد در حال ترسیم تابلو رنگ روغن در آتلیه نقاشی خود