تابلو نقاشی رنگ روغن

رودخانه

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، رودخانه اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«رودخانه»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 100 در70 سانتیمتر، 1358ش