تابلو نقاشی رنگ روغن

زن روستایی

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، زن روستایی اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«زن روستایی»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1351ش

تابلوی حاضر بیانگر چهره زن روستایی است که کنار پنجره کلاس درس، مشغول خواندن کتاب است.

دقت و ظرافت در ترسیم جزئیات منظره بیرون کلاس و نیز حالت دست و صورت زن که در آن آثار رنج و مشقت انجام کارهای سخت و دشوار هویدا است، به‌وضوح زندگی روستایی را نشان می‌دهد.

این اثر همچون اغلب تابلوهای استاد، نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان نسبت به طبقه محروم و ستم‌کشیده اجتماع و زندگانی ساده و باصفای روستائیان است.تابلو نقاشی رنگ روغن، زن روستایی اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی