تابلو نقاشی رنگ روغن

سیمای استاد

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، سیمای استاد اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«سیمای استاد»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 50 در 35 سانتیمتر، 1354ش

پرتره «سیمای استاد» ترسیم جناب استاد از چهره خود در سن 36 سالگی است. نقاشی این چهره در فضایی تاریک و روشن و رعایت تناسب و دقت در بخش‌های مختلف آن، نشان از صلابت و امید به آینده دارد.