تابلو نقاشی رنگ روغن

شهید

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، شهید اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«شهید»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1364ش

این تابلو، پرتره شهید ایوب قمری، برادر جناب استاد است که مدتی پس از جنگ تحمیلی بر اثر جراحات ناشی از اصابت ترکش، در بیمارستادن به فیض عظیم شهادت نائل شد.

مهارت فراوان و اطمینان قلم استاد در ترسیم این اثر، عرصه ظهور ظرافت قلمویی است که هیچگاه تعهد و وفاداری خویش را به امام و انقلاب از یاد نبرد. عناصر زمینه تابلو، ترسیمگر فتح و ظفری الهی در پرتو انوار درخشان عشق و ایثار و شهادت است.