تابلو نقاشی رنگ روغن

طبیعت

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، طبیعت اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«طبیعت»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در60 سانتیمتر، 1349ش، اقتباسی

استاد در حال ترسیم تابلوی رنگ رغن در آتلیه نقاشیتابلو نقاشی رنگ روغن، طبیعت اثر یعقوب قمری شریف آبادی