تابلو نقاشی رنگ روغن

معصومیت

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، معصومیت اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«معصومیت»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 110 در70 سانتیمتر، 1354ش، اقتباسی

تصویری از دخترکی روستایی است که پس از جمع‌آوری هیزم، در راه بازگشت به خانه، چشم به افق‌های دوردست دوخته است. نقش‌های استادانه در ترسیم سادگی و معصومیت نگاه دخترک روستایی، نقطه عطف این اثر به‌شمار می‌رود.

گفتنی است استاد در جریان خلق این تابلو خاطره دلنشینی بیان نموده‌اند که شرح آن در کلیپ ذیل ذکر گردیده است.