تابلو نقاشی رنگ روغن

منظره

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، منظره اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«منظره»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 100 در80 سانتیمتر، 1349ش، اقتباسی

تابلو نقاشی رنگ روغن، منظره اثر یعقوب قمری شریف آبادی