تابلو نقاشی رنگ روغن

نوازنده عرب

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، نوازنده عرب اثر یعقوب قمری شریف آبادی
«نوازنده عرب»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 100 در 80 سانتیمتر، 1354ش