تابلو نقاشی رنگ روغن

نگاه معصوم

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

تابلو نقاشی رنگ روغن، نگاه معصوم اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
«نگاه معصوم»
اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
  • رنگ روغن روی بوم، 80 در 60 سانتیمتر، 1362ش

«نگاه معصوم» حکایتگر تلاش مشفقانه دختری تهیدست و رنجدیده روستایی است که در تندباد مشکلات، بار زندگی را بر دوش کشیده و از خواهر کوچک خود مراقبت می‌نماید و با وجود ابرهای تیره و تار فقر و محنت، معصومانه چشم امید به افقی روشن دوخته است.