کتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق

اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

کتاب مراتب هفتگانه فرشته عشق اثر عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی


  • نویسنده: عارف صاحبدل، حضرت استاد یعقوب قمری شریف‌آبادی

کتاب حاضر با نگرشی نو به بیان مراحل سیر و سلوک رهروان طریق عشق و معرفت در پرتو هدایت انسان کامل، طی هفت وادی و با تطبیق بر وجود فرشته عشق می‌پردازد و سیر کمالی راهیان صراط حمید را از عالم جمادی تا عالم رحمانی ترسیم می‌نماید. بدین ترتیب، سعی نگارنده بر آن است که جهانی وسیع از اسرار و حقایق سلوک را فراسوی قلوب شیفتگان معنا گشوده، دیدگان ایشان را به فروغ بصیرت رحمانی و معرفت رحیمی روشنایی بخشد.

کتاب لطایف عارفانه
کتاب لطایف عارفانه
کتاب آوای نیایش
کتاب آوای نیایش
کتاب انسان کامل مرآت خفیه
کتاب انسان کامل مرآت خفیه
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ
کتاب زن طائر فردوس یا ساحر دوزخ