ویدئو

کلیپ، عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

 • جدید

  کلیپ اختران،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اختران»

  00:39
 • جدید

  کلیپ چگونه احیا شویم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چگونه احیا شویم؟»

  01:41
 • جدید

  کلیپ آخرالزمان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آخرالزمان»

  01:00
 • جدید

  کلیپ افسوس،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «افسوس»

  00:39
 • جدید

  کلیپ آزادی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آزادی»

  00:58
 • جدید

  کلیپ امام زمان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «امام زمان (1)»

  00:55
 • جدید

  کلیپ اهل دل باشید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل دل باشید»

  00:59
 • جدید

  کلیپ با امید زندگی کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با امید زندگی کنید»

  01:14
 • جدید

  کلیپ انقلاب شیعه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انقلاب شیعه»

  00:59
 • جدید

  کلیپ آب سالم، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب سالم»

  00:58
 • جدید

  کلیپ قدرتمندان روح،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قدرتمندان روح»

  00:59
 • جدید

  کلیپ فرهنگ‌های غلط، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرهنگ‌های غلط»

  01:00
 • جدید

  کلیپ شب قدر چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب قدر چیست؟»

  01:00
 • جدید

  کلیپ عبادت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادت»

  01:00
 • جدید

  کلیپ (ع)عاشق علی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق علی (ع)»

  01:00
 • جدید

  کلیپ نور و ظلمت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور و ظلمت»

  02:57
 • جدید

  کلیپ هدایت ما به توسط دلهاست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «هدایت ما به توسط دل‌هاست»

  01:00
 • جدید

  کلیپ ،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ظهور معرفت توسط عشق است»

  01:09
 • جدید

  کلیپ چشمک، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چشمک»

  00:52
 • جدید

  کلیپ درجا زدن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «درجا زدن»

  00:42
 • جدید

  کلیپ به درخشندگی برسید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به درخشندگی برسید»

  00:52
 • جدید

  کلیپ روح آموزگار باطنی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح آموزگار باطنی»

  00:59
 • جدید

  کلیپ بهائم، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بهائم»

  00:56
 • جدید

  کلیپ جاذبه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جاذبه»

  01:00
 • جدید

  کلیپ فاطمه روح است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فاطمه روح است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ معرفت از زیبایی بوجود میاد، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معرفت از زیبایی به‌وجود می‌آید»

  00:46
 • جدید

  کلیپ جزر و مد عشق، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جزر و مد عشق»

  01:38
 • جدید

  کلیپ رهایی از زشتی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رهایی از زشتی»

  01:54
 • جدید

  کلیپ نصیحت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نصیحت»

  00:51
 • جدید

  کلیپ لیله قدر کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لیله قدر کیست؟»

  00:28
 • جدید

  کلیپ عرفان‌های دروغین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرفان‌های دروغین»

  00:59
 • جدید

  کلیپ جاهل از دنیا رفتن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جاهل از دنیا رفتن»

  00:59
 • جدید

  کلیپ خلق خوش، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خلق خوش»

  01:00
 • جدید

  کلیپ به پناهگاه بروید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به پناهگاه بروید»

  00:59
 • جدید

  کلیپ روح و نور، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح و نور»

  00:44
 • جدید

  کلیپ نور، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور»

  00:59
 • جدید

  کلیپ کامل کننده، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کامل کننده»

  00:59
 • جدید

  کلیپ علی (ع)، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علی (ع)»

  00:59
 • جدید

  کلیپ مرآت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مرآت»

  00:41
 • جدید

  کلیپ شب قدر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب قدر (1)»

  01:00
 • جدید

  کلیپ سجده به انسان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سجده به انسان»

  05:27
 • جدید

  کلیپ روح چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح چیست؟»

  00:46
 • جدید

  کلیپ چرا نمی‌خواهیم رشد بکنیم؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چرا نمی‌خواهیم رشد بکنیم؟»

  00:59
 • جدید

  کلیپ علامت مؤمن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علامت مؤمن»

  01:00
 • جدید

  کلیپ زیبارویان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زیبارویان»

  01:00
 • جدید

  کلیپ پوزه‌بند وسوسه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پوزه‌بند وسوسه»

  01:00
 • جدید

  کلیپ عبادت چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادت چیست؟»

  00:24
 • جدید

  کلیپ لیله قدر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لیله القدر (1)»

  00:44
 • جدید

  کلیپ مدیون مادرم هستم، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مدیون مادرم هستم»

  00:55
 • جدید

  کلیپ قلب خانه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قلب خانه»

  00:38
 • جدید

  کلیپ سلام بر من، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سلام بر من»

  00:51
 • جدید

  کلیپ عرفان علم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرفان علم است»

  01:00
 • جدید

  کلیپ حکمت الهی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حکمت الهی»

  00:53
 • جدید

  کلیپ به شب قدر برسیم، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به شب قدر برسیم»

  00:59
 • جدید

  کلیپ شعائر الهی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شعائر الهی»

  01:00
 • جدید

  کلیپ شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت»

  00:53
 • جدید

  کلیپ نشانه اهل ولایت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نشانه اهل ولایت»

  00:46
 • جدید

  کلیپ نور و روح، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور و روح»

  01:58
 • جدید

  کلیپ ذکر خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ذکر خدا(1)»

  00:59
 • جدید

  کلیپ ظلم به روح، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ظلم به روح»

  01:00
 • جدید

  کلیپ مربی الهی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مربی الهی»

  00:59
 • جدید

  کلیپ تسلط بر نفوس و قلب‌ها، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تسلط بر نفوس و قلب‌ها»

  01:00
 • جدید

  کلیپ خدای رحمان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خدای رحمان»

  00:59
 • جدید

  کلیپ رمضان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ماه رمضان»

  00:42
 • جدید

  کلیپ فاطمه زهرا کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فاطمه زهرا کیست؟»

  01:00
 • جدید

  کلیپ ترس، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ترس (1)»

  00:40
 • جدید

  کلیپ توجه به صورت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه به صورت»

  01:00
 • جدید

  کلیپ شب اول، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب اول»

  00:57
 • جدید

  کلیپ ،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «در تمام امور شرکت کنید»

  01:55
 • جدید

  کلیپ وجه خدا چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه خدا چیست؟»

  00:33
 • جدید

  کلیپ ایمان آوردن به خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ایمان آوردن به خدا»

  01:16
 • جدید

  کلیپ عرش در قلب انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرش در قلب انسان کامل»

  00:49
 • جدید

  کلیپ عزت برای مستضعفین است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عزت برای مستضعفین است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ شب قدر را پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب قدر را پیدا کنید»

  02:24
 • جدید

  کلیپ وجه خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه خدا»

  01:58
 • جدید

  کلیپ حوریان بهشتی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حوریان بهشتی»

  00:59
 • جدید

  کلیپ چرا مخالفت با عرفان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چرا مخالفت با عرفان»

  01:00
 • جدید

  کلیپ مادران مطهر و مؤمن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مادران مطهر و مؤمن»

  01:00
 • جدید

  کلیپ وجه باقی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه باقی»

  02:56
 • جدید

  کلیپ ثمره ازدواج، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ثمره ازدواج»

  00:47
 • جدید

  کلیپ هادیان الهی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «هادیان الهی»

  01:00
 • جدید

  کلیپ زن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن (1)»

  00:55
 • جدید

  کلیپ امام زمان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «امام زمان (2)»

  00:52
 • جدید

  کلیپ زن نیازمند محبت هست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن نیازمند محبت هست»

  02:29
 • جدید

  کلیپ آتش عشق، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آتش عشق»

  01:13
 • جدید

  کلیپ انسان بسیار جمیل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان بسیار جمیل»

  01:58
 • جدید

  کلیپ وجه خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه خدا (1)»

  03:24
 • جدید

  کلیپ استاد و شاگرد، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «استاد و شاگرد»

  00:58
 • جدید

  کلیپ بندگی چه کسی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بندگی چه کسی»

  00:53
 • جدید

  کلیپ معنی عبادت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معنی عبادت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ ماه رمضان، ماه دلهاست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ماه رمضان، ماه دلهاست»

  00:44
 • جدید

  کلیپ تسلیم وجه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تسلیم وجه»

  01:24
 • جدید

  کلیپ آه و ناله سحرگاهی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آه و ناله سحرگاهی»

  00:58
 • جدید

  کلیپ ولی خدا کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ولی خدا کیست؟»

  00:59
 • جدید

  کلیپ همه تسبیح‌گوی او هستند، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه تسبیح‌گوی او هستند»

  00:59
 • جدید

  کلیپ حقیقت قرآن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حقیقت قرآن»

  00:48
 • جدید

  کلیپ فاطمه عشق است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فاطمه عشق است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ رفتن به ورامین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رفتن به ورامین»

  01:57
 • جدید

  کلیپ موسی و خضر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موسی و خضر»

  00:56
 • جدید

  کلیپ انسان کامل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل (1)»

  01:00
 • جدید

  کلیپ نماز سماع بنده، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نماز سماع بنده»

  01:00
 • جدید

  کلیپ آزاد هستم، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آزاد هستم»

  01:00
 • جدید

  کلیپ همه چیز وجه اوست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه چیز وجه اوست»

  00:46
 • جدید

  کلیپ وجه خدای رحمان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه خدای رحمان»

  00:57
 • جدید

  کلیپ یاد پروردگار، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «یاد پروردگار»

  00:54
 • جدید

  کلیپ اتصال، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اتصال»

  00:24
 • جدید

  کلیپ ایمان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ایمان»

  00:59
 • جدید

  کلیپ انسان کامل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل»

  00:38
 • جدید

  کلیپ امام زمان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «امام زمان»

  00:59
 • جدید

  کلیپ باید چهل سال سلوک کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «باید چهل سال سلوک کنید»

  01:00
 • جدید

  کلیپ ،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عشق در خانه و خانواده»

  00:59
 • کلیپ شناخت زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت زیبایی»

  01:36
 • کلیپ مگه چقدر عمر داریم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مگه چقدر عمر داریم»

  00:58
 • کلیپ اهل الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل الله»

  00:59
 • کلیپ به عشق برسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به عشق برسید»

  01:00
 • کلیپ توجه کردن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه کردن»

  02:41
 • کلیپ دست خدا بسته نیست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دست خدا بسته نیست»

  00:55
 • کلیپ شریعت و معرفت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت و معرفت»

  00:59
 • کلیپ مقایسه با اولیای الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقایسه با اولیای الهی»

  00:52
 • کلیپ فهم آیات قران،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فهم آیات قران»

  01:45
 • کلیپ اهل ولایت، هر روزش مبارک است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ولایت، هر روزش مبارک است»

  00:54
 • کلیپ اهل ولایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ولایت»

  00:59
 • کلیپ به نور برسیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به نور برسیم»

  01:00
 • کلیپ چشمه کوثر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چشمه کوثر»

  02:38
 • کلیپ قلعه ولایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قلعه ولایت»

  00:52
 • کلیپ این حقیقت کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «این حقیقت کیست؟»

  01:13
 • کلیپ پاکی مادر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پاکی مادر»

  00:21
 • کلیپ حال رحمانی داشته باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حال رحمانی داشته باشیم»

  03:04
 • کلیپ عاشق باشید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق باشید»

  00:23
 • کلیپ قیامت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قیامت»

  00:59
 • کلیپ نطفه مخلوط،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نطفه مخلوط»

  00:56
 • کلیپ ارتباط با معشوق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ارتباط با معشوق»

  00:58
 • کلیپ آرام باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرام باشیم»

  00:57
 • کلیپ اخلاق الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اخلاق الهی»

  01:48
 • کلیپ پیامبر اسلام،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پیامبر اسلام»

  00:59
 • کلیپ حائل میان عاشق و معشوق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حائل میان عاشق و معشوق»

  02:08
 • کلیپ دعای با شناخت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دعای با شناخت»

  00:45
 • کلیپ علم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم»

  00:58
 • کلیپ کمال زمین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کمال زمین»

  01:52
 • کلیپ نگویید نمی شود،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نگویید نمی‌شود»

  00:59
 • کلیپ اصحاب کهف،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اصحاب کهف»

  01:43
 • کلیپ آرام و مطمئن در نزد رب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرام و مطمئن در نزد رب»

  01:24
 • کلیپ تشخیص دهنده باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تشخیص دهنده باشیم»

  01:44
 • کلیپ حائل میان من و خدا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حائل میان من و خدا»

  01:29
 • کلیپ دیدن اعمال در خواب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دیدن اعمال در خواب»

  01:59
 • کلیپ عیسی مسیح از مقربان است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی مسیح از مقربان است»

  01:00
 • کلیپ مردان بزرگ،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مردان بزرگ»

  00:40
 • کلیپ نور را بشناسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور را بشناسید»

  00:48
 • کلیپ اعمال انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اعمال انسان»

  03:35
 • کلیپ تشخیص دهنده زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تشخیص دهنده زیبایی»

  00:47
 • کلیپ با آب آزمایش می کنم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با آب آزمایش می‌کنم»

  01:00
 • کلیپ تو خود حجاب خودی ای انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تو خود حجاب خودی ای انسان»

  01:25
 • کلیپ دین چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دین چیست؟»

  00:56
 • کلیپ عیسی مسیح رب رحیم است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی مسیح رب رحیم است»

  00:44
 • کلیپ معرفت چراغ است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معرفت چراغ است»

  00:50
 • کلیپ نور فاطمه الزهرا(س)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور فاطمه الزهرا(س)»

  00:58
 • کلیپ انسان نسخه عالم کبیر است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان نسخه عالم کبیر است»

  01:43
 • کلیپ تفضلات قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تفضلات قرآن»

  01:37
 • کلیپ حرکت به سوی عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حرکت به سوی عشق»

  01:00
 • کلیپ راه رسیدن به حقایق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه رسیدن به حقایق»

  00:37
 • کلیپ فرشته عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرشته عشق»

  00:33
 • کلیپ مقابر اولیا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقابر اولیا»

  00:56
 • کلیپ وارد شدن به غیب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وارد شدن به غیب»

  00:59
 • کلیپ اهل عرفان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل عرفان»

  00:29
 • کلیپ به خدا برسیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به خدا برسیم»

  00:50
 • کلیپ توجه به قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه به قرآن»

  00:56
 • کلیپ سعی کنیم خودمان را تغییر دهیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سعی کنیم خودمان را تغییر دهیم»

  01:14
 • کلیپ ستاره زهره،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ستاره زهره»

  00:57
 • کلیپ فرصت برای انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرصت برای انسان»

  02:20
 • کلیپ مقام مومن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام مومن»

  00:53
 • کلیپ هلاکت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «هلاکت»

  00:40
 • کلیپ انسان کامل را پیدا کن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «برو انسان کامل را پیدا کن»

  01:40
 • کلیپ آب چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب چیست؟»

  08:41
 • کلیپ القای روح،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «القای روح»

  04:24
 • کلیپ پاکیزه باش،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پاکیزه باش»

  00:54
 • کلیپ پروردگار غیب نیست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پروردگار غیب نیست»

  00:52
 • کلیپ تایید سخن بزرگان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تایید سخن بزرگان»

  03:10
 • کلیپ بهشت نور است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بهشت نور است»

  02:46
 • کلیپ اهل ذکر کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ذکر کیست؟»

  00:59
 • کلیپ جوانمرد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جوانمرد»

  01:30
 • کلیپ خداوند دو نام دارد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند دو نام دارد»

  01:10
 • کلیپ تکذیب کردن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تکذیب کردن»

  00:57
 • کلیپ تحویل سال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تحویل سال»

  00:58
 • کلیپ چگونه خدا را بشناسیم؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چگونه خدا را بشناسیم؟»

  00:53
 • کلیپ دلدار باشید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دلدار باشید»

  01:00
 • کلیپ روح عاشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح عاشق»

  00:21
 • کلیپ شب قدر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب قدر»

  01:16
 • کلیپ عذاب نمی کنیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عذاب نمی‌کنیم»

  00:39
 • کلیپ فرهنگ اشتباه،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرهنگ اشتباه»

  00:59
 • کلیپ لزوم استاد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لزوم استاد»

  00:40
 • کلیپ ملائکه شوید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ملائکه شوید»

  00:52
 • کلیپ از تو به حق رسیده ام،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از تو به حق رسیده ام»

  00:56
 • کلیپ حرکت کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حرکت کنید»

  02:43
 • کلیپ بهار،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بهار»

  02:15
 • کلیپ از ترس کمک بگیرید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از ترس کمک بگیرید»

  02:15
 • کلیپ از ترس کمک بجویید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از ترس کمک بجویید»

  04:33
 • کلیپ دین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دین»

  01:38
 • کلیپ مقام جمال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام جمال»

  00:57
 • کلیپ روح عظیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح عظیم»

  02:17
 • کلیپ شریعت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت»

  00:59
 • کلیپ اهل ذکر را پیدا کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ذکر را پیدا کنید»

  01:00
 • کلیپ عرش، انسان کامل است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرش، انسان کامل است»

  00:59
 • کلیپ فقط عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فقط عشق»

  01:00
 • کلیپ اهل عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل عشق»

  01:00
 • کلیپ لیله قدر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لیله قدر»

  03:00
 • کلیپ نابودی دنیا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نابودی دنیا»

  01:30
 • کلیپ لا اله الا الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لا اله الا الله»

  00:48
 • کلیپ اعتقاد،استقامت،صبر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اعتقاد، استقامت، صبر»

  01:54
 • کلیپ تسلیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تسلیم»

  01:46
 • کلیپ حقانیت امام حسین(ع)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حقانیت امام حسین(ع)»

  00:51
 • کلیپ سلام بر تو،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سلام بر تو»

  00:59
 • کلیپ راه آرامش،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه آرامش»

  01:57
 • کلیپ آرامش خوب چیزی است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرامش خوب چیزی است»

  00:59
 • کلیپ زنان فرشتگان آسمانند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زنان، فرشتگان آسمانند»

  00:51
 • کلیپ شریعت رسول الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت رسول الله»

  00:51
 • کلیپ عرش معرفت است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرش، معرفت است»

  00:56
 • کلیپ الله اسم جامع است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «الله اسم جامع است»

  00:56
 • کلیپ قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قرآن»

  00:59
 • کلیپ مثل دیگران عمل نکنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مثل دیگران عمل نکنید»

  00:44
 • کلیپ نور از بین نمی رود،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور از بین نمی‌رود»

  00:36
 • کلیپ ترس،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ترس»

  00:59
 • کلیپ امام زمان زیباست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «امام زمان زیباست»

  00:59
 • کلیپ تعلقات،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تعلقات»

  01:00
 • کلیپ عبادات طوطی وار،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادات طوطی‌وار»

  01:00
 • کلیپ خداوند ارباب من است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند ارباب من است»

  02:20
 • کلیپ عبادت چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادت چیست؟»

  00:52
 • کلیپ راه آسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه آسان»

  00:59
 • کلیپ زن پاک،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن پاک»

  00:59
 • کلیپ شکوفایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شکوفایی»

  00:57
 • کلیپ عقل چراغ روح است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عقل چراغ روح است»

  00:58
 • کلیپ قرآن برای تمام اعصار است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قرآن برای تمام اعصار است»

  01:00
 • کلیپ مرآت قلب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مرآت قلب»

  00:54
 • کلیپ همراه با خضر طریق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همراه با خضر طریق»

  01:50
 • کلیپ اراده انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اراده انسان کامل»

  00:38
 • کلیپ جایگاه انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه انسان»

  00:42
 • کلیپ خدای بسیار زیبا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خدای بسیار زیبا»

  00:59
 • کلیپ انسان کامل اتم است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل اتم است»

  00:55
 • کلیپ راه زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه زیبایی و لطافت»

  01:25
 • کلیپ زن مظهر عشق است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن مظهر عشق است»

  00:59
 • کلیپ آینه،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آینه»

  02:18
 • کلیپ طهارت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «طهارت»

  00:57
 • کلیپ علم لدنی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم لدنی آموختنی نیست»

  00:58
 • کلیپ کاملان الهی غیبند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کاملان الهی غیبند»

  00:30
 • کلیپ مسیح در عالم وحدت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مسیح در عالم وحدت»

  02:02
 • کلیپ ارحم الراحمین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند ارحم الراحمین است»

  01:23
 • کلیپ با عشق حرکت کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با عشق حرکت کنید»

  01:59
 • کلیپ جوانمردان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جوانمردان»

  00:59
 • کلیپ خضر طریق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خضر طریق»

  00:59
 • کلیپ راه شناسی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه شناسی»

  00:55
 • کلیپ زیارت مقابر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زیارت مقابر»

  03:50
 • کلیپ عاشق شو،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق شو»

  01:00
 • کلیپ عیسی در آسمان چهارم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی در آسمان چهارم»

  02:37
 • کلیپ کلام طیب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کلام طیب»

  00:48
 • کلیپ معارف امام علی(ع)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معارف امام علی(ع)»

  00:59
 • کلیپ اولیای الهی دارای قدرت هستند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اولیای الهی دارای قدرت هستند»

  00:52
 • کلیپ با مرکب عشق به حکمت برسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با مرکب عشق به حکمت برسید»

  02:56
 • کلیپ چراغ هدایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چراغ هدایت»

  01:59
 • کلیپ چقدر بگویند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چقدر بگویند»

  00:49
 • کلیپ دعوت بسوی نور،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دعوت بسوی نور»

  00:59
 • کلیپ دست رحمت خدا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دست رحمت خدا»

  00:49
 • کلیپ راه عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه عشق»

  00:53
 • کلیپ سال نو مبارک،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سال نو مبارک»

  00:56
 • کلیپ اولیای خدا هستند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اولیای خدا هستند»

  00:58
 • کلیپ عاشق شوید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق شوید»

  00:59
 • کلیپ عیسی روح الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی روح الله»

  02:03
 • کلیپ کوثر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کوثر»

  01:00
 • کلیپ معرفت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معرفت»

  00:59
 • کلیپ عیسی زیباست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی زیباست»

  03:50
 • کلیپ از خدا مهربان‌تر کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از خدا مهربان‌تر کیست؟»

  03:47
 • کلیپ رب الارباب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رب الارباب»

  02:34
 • کلیپ آیات الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آیات الهی»

  01:55
 • کلیپ وجه پروردگارت باقی است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه پروردگارت باقی است»

  00:54
 • کلیپ به بالا توجه کن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به بالا توجه کن»

  02:43
 • کلیپ به سوی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به سوی زیبایی»

  01:00
 • کلیپ تجلی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی زیبایی»

  02:12
 • کلیپ جایگاه انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه انسان کامل»

  01:23
 • کلیپ جایگاه مقربان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه مقربان»

  01:59
 • کلیپ چهار فصل انسانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهار فصل انسانی»

  03:44
 • کلیپ راه زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه-زیبایی-1»

  01:58
 • کلیپ روزی آسمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روزی آسمانی»

  02:15
 • کلیپ زینت آسمان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زینت آسمان»

  00:58
 • کلیپ سالک رونده،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک رونده»

  01:51
 • کلیپ سوره حمد و توحید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سوره حمد و توحید»

  00:53
 • کلیپ سیمای زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سیمای زیبایی»

  06:10
 • کلیپ شادمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شادمانی»

  01:00
 • کلیپ شناخت الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت الله»

  00:45
 • کلیپ صراط جمال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «صراط جمال»

  01:00
 • کلیپ عرفان چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرفان چیست؟»

  00:55
 • کلیپ قربانی کردن اسماعیل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قربانی کردن اسماعیل»

  01:59
 • کلیپ کلمات رحمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کلمات رحمانی»

  00:33
 • کلیپ کنترل خشم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کنترل خشم»

  02:36
 • کلیپ لطافت باد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لطافت باد»

  00:32
 • کلیپ ما نسخه عالم کبیر هستیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ما نسخه عالم کبیر هستیم»

  05:42
 • کلیپ محبت قلبی به امام حسین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «محبت قلبی به امام حسین(ع)»

  01:47
 • کلیپ مقام زن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام زن»

  01:00
 • کلیپ همه چیز در قلب انسان کامل است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه چیز در قلب انسان کامل است»

  00:55
 • کلیپ نسیم بهاری،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نسیم بهاری»

  01:55
 • کلیپ قدم ها،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قدم ها»

  10:47
 • عید غدیر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عید غدیر»

  00:58
 • کلیپ علم لدنی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم لدنی»

  00:40
 • کلیپ عزاداری امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عزاداری امام حسین(ع)»

  00:59
 • «نیت و تفکر درست»

  00:45
 • کلیپ موی پیشانی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موی پیشانی»

  01:55
 • کلیپ فکر و اندیشه درست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فکر و اندیشه درست»

  00:56
 • کلیپ عدم شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عدم شناخت»

  00:59
 • کلیپ عالم غیب، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عالم غیب»

  01:20
 • کلیپ شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-1»

  00:59
 • کلیپ ذکر خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ذکر خدا»

  01:35
 • کلیپ دیدگاه علی گونه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دیدگاه علی گونه»

  00:56
 • کلیپ خداوند جمیل است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند جمیل است»

  02:40
 • کلیپ آدم شدن محال نیست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آدم شدن محال نیست»

  00:51
 • کلیپ آب تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب تسلیم است»

  01:21
 • کلیپ انسان کامل آیینه است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل آیینه است»

  02:42
 • کلیپ خداوند با صابران است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند با صابران است»

  02:42
 • کلیپ اسلام دین تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام دین تسلیم است»

  01:15
 • کلیپ اسلام آوردن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام آوردن»

  00:56
 • کلیپ شناخت امام حسین ، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-2»

  00:59
 • کلیپ رؤیت حقایق، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رؤیت حقایق»

  00:37
 • کلیپ توجه و شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه و شناخت امام حسین(ع)»

  14:12
 • کلیپ علامت انسان بودن چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علامت انسان بودن چیست؟»

  03:33
 • کلیپ اهل دل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل دل»

  01:26
 • کلیپ حق در محضر اولیا است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حق در محضر اولیا است»

  00:38
 • کلیپ حجاب وجودی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حجاب وجودی»

  00:59
 • کلیپ به سوی حقیقت باطنی خودتان بروید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به‌سوی حقیقت باطنی خودتان بروید»

  00:59
 • کلیپ در جستجوی دنیا نباشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «در جستجوی دنیا نباشید»

  00:47
 • کلیپ زن مظهر عشق است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن مظهر عشق است»

  00:53
 • کلیپ تجلی حقایق در وجود انسان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی حقایق در وجود انسان»

  02:13
 • کلیپ موتوا قبل ان تموتوا، بمیرید قبل از اینکه بمیرید ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موتوا قبل ان تموتوا»

  01:00
 • «پاک شدن اولین گام برای تعلیم»

  04:29
 • کلیپ به احکام اهمیت دهید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به احکام اهمیت دهید»

  00:49
 • کلیپ سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید»

  02:45
 • کلیپ همه به نور نیاز دارند، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه به نور نیاز دارند»

  00:48
 • کلیپ چهره زیبا، پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا، پیدا کنید»

  01:48
 • کلیپ آزاده باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آزاده باشید»

  00:59
 • کلیپ عشق چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عشق چیست؟»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 1، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-1»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 2، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-2»

  00:52
 • کلیپ به لا اله الا الله عاشق شوید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به لا اله الا الله عاشق شوید»

  02:28
 • کلیپ نور پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور را پیدا کنید»

  00:51
 • کلیپ چهره زیبا داشته باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا داشته باشید»

  01:36
 • کلیپ وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید»

  00:59
 • کلیپ ربتان را بشناسید، شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ربتان را بشناسید»

  01:32
 • کلیپ سالک واقعی کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک واقعی کیست؟»

  00:42
 • کلیپ تمام هستی در حرکت است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تمام هستی در حرکت است»

  02:54
 • کلیپ کشتی نجات، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کشتی نجات»

  00:59
تمثال مبارک عارف صاحبدل، تصاویر عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل
تابلو نقاشی نگاه معصوم، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی نگاه معصوم
کلیپ عاشقانه ها، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری، سکوت، نور و روح
کلیپ عاشقانه‌ها (70)
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش