ویدئو

کلیپ، عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

 • جدید

  کلیپ شناخت زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت زیبایی»

  01:36
 • جدید

  کلیپ مگه چقدر عمر داریم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مگه چقدر عمر داریم»

  00:58
 • جدید

  کلیپ اهل الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل الله»

  00:59
 • جدید

  کلیپ به عشق برسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به عشق برسید»

  01:00
 • جدید

  کلیپ توجه کردن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه کردن»

  02:41
 • جدید

  کلیپ دست خدا بسته نیست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دست خدا بسته نیست»

  00:55
 • جدید

  کلیپ شریعت و معرفت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت و معرفت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ مقایسه با اولیای الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقایسه با اولیای الهی»

  00:52
 • جدید

  کلیپ فهم آیات قران،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فهم آیات قران»

  01:45
 • جدید

  کلیپ اهل ولایت، هر روزش مبارک است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ولایت، هر روزش مبارک است»

  00:54
 • جدید

  کلیپ اهل ولایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ولایت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ به نور برسیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به نور برسیم»

  01:00
 • جدید

  کلیپ چشمه کوثر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چشمه کوثر»

  02:38
 • جدید

  کلیپ قلعه ولایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قلعه ولایت»

  00:52
 • جدید

  کلیپ این حقیقت کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «این حقیقت کیست؟»

  01:13
 • جدید

  کلیپ پاکی مادر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پاکی مادر»

  00:21
 • جدید

  کلیپ حال رحمانی داشته باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حال رحمانی داشته باشیم»

  03:04
 • جدید

  کلیپ عاشق باشید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق باشید»

  00:23
 • جدید

  کلیپ قیامت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قیامت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ نطفه مخلوط،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نطفه مخلوط»

  00:56
 • جدید

  کلیپ ارتباط با معشوق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ارتباط با معشوق»

  00:58
 • جدید

  کلیپ آرام باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرام باشیم»

  00:57
 • جدید

  کلیپ اخلاق الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اخلاق الهی»

  01:48
 • جدید

  کلیپ پیامبر اسلام،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پیامبر اسلام»

  00:59
 • جدید

  کلیپ حائل میان عاشق و معشوق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حائل میان عاشق و معشوق»

  02:08
 • جدید

  کلیپ دعای با شناخت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دعای با شناخت»

  00:45
 • جدید

  کلیپ علم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم»

  00:58
 • جدید

  کلیپ کمال زمین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کمال زمین»

  01:52
 • جدید

  کلیپ نگویید نمی شود،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نگویید نمی‌شود»

  00:59
 • جدید

  کلیپ اصحاب کهف،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اصحاب کهف»

  01:43
 • جدید

  کلیپ آرام و مطمئن در نزد رب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرام و مطمئن در نزد رب»

  01:24
 • جدید

  کلیپ تشخیص دهنده باشیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تشخیص دهنده باشیم»

  01:44
 • جدید

  کلیپ حائل میان من و خدا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حائل میان من و خدا»

  01:29
 • جدید

  کلیپ دیدن اعمال در خواب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دیدن اعمال در خواب»

  01:59
 • جدید

  کلیپ عیسی مسیح از مقربان است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی مسیح از مقربان است»

  01:00
 • جدید

  کلیپ مردان بزرگ،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مردان بزرگ»

  00:40
 • جدید

  کلیپ نور را بشناسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور را بشناسید»

  00:48
 • جدید

  کلیپ اعمال انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اعمال انسان»

  03:35
 • جدید

  کلیپ تشخیص دهنده زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تشخیص دهنده زیبایی»

  00:47
 • جدید

  کلیپ با آب آزمایش می کنم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با آب آزمایش می‌کنم»

  01:00
 • جدید

  کلیپ تو خود حجاب خودی ای انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تو خود حجاب خودی ای انسان»

  01:25
 • جدید

  کلیپ دین چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دین چیست؟»

  00:56
 • جدید

  کلیپ عیسی مسیح رب رحیم است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی مسیح رب رحیم است»

  00:44
 • جدید

  کلیپ معرفت چراغ است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معرفت چراغ است»

  00:50
 • جدید

  کلیپ نور فاطمه الزهرا(س)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور فاطمه الزهرا(س)»

  00:58
 • جدید

  کلیپ انسان نسخه عالم کبیر است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان نسخه عالم کبیر است»

  01:43
 • جدید

  کلیپ تفضلات قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تفضلات قرآن»

  01:37
 • جدید

  کلیپ حرکت به سوی عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حرکت به سوی عشق»

  01:00
 • جدید

  کلیپ راه رسیدن به حقایق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه رسیدن به حقایق»

  00:37
 • جدید

  کلیپ فرشته عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرشته عشق»

  00:33
 • جدید

  کلیپ مقابر اولیا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقابر اولیا»

  00:56
 • جدید

  کلیپ وارد شدن به غیب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وارد شدن به غیب»

  00:59
 • جدید

  کلیپ اهل عرفان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل عرفان»

  00:29
 • جدید

  کلیپ به خدا برسیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به خدا برسیم»

  00:50
 • جدید

  کلیپ توجه به قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه به قرآن»

  00:56
 • جدید

  کلیپ سعی کنیم خودمان را تغییر دهیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سعی کنیم خودمان را تغییر دهیم»

  01:14
 • جدید

  کلیپ ستاره زهره،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ستاره زهره»

  00:57
 • جدید

  کلیپ فرصت برای انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرصت برای انسان»

  02:20
 • جدید

  کلیپ مقام مومن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام مومن»

  00:53
 • جدید

  کلیپ هلاکت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «هلاکت»

  00:40
 • جدید

  کلیپ انسان کامل را پیدا کن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «برو انسان کامل را پیدا کن»

  01:40
 • جدید

  کلیپ آب چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب چیست؟»

  08:41
 • جدید

  کلیپ القای روح،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «القای روح»

  04:24
 • جدید

  کلیپ پاکیزه باش،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پاکیزه باش»

  00:54
 • جدید

  کلیپ پروردگار غیب نیست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «پروردگار غیب نیست»

  00:52
 • جدید

  کلیپ تایید سخن بزرگان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تایید سخن بزرگان»

  03:10
 • جدید

  کلیپ بهشت نور است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بهشت نور است»

  02:46
 • جدید

  کلیپ اهل ذکر کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ذکر کیست؟»

  00:59
 • جدید

  کلیپ جوانمرد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جوانمرد»

  01:30
 • جدید

  کلیپ خداوند دو نام دارد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند دو نام دارد»

  01:10
 • جدید

  کلیپ تکذیب کردن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تکذیب کردن»

  00:57
 • جدید

  کلیپ تحویل سال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تحویل سال»

  00:58
 • جدید

  کلیپ چگونه خدا را بشناسیم؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چگونه خدا را بشناسیم؟»

  00:53
 • جدید

  کلیپ دلدار باشید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دلدار باشید»

  01:00
 • جدید

  کلیپ روح عاشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح عاشق»

  00:21
 • جدید

  کلیپ شب قدر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شب قدر»

  01:16
 • جدید

  کلیپ عذاب نمی کنیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عذاب نمی‌کنیم»

  00:39
 • جدید

  کلیپ فرهنگ اشتباه،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فرهنگ اشتباه»

  00:59
 • جدید

  کلیپ لزوم استاد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لزوم استاد»

  00:40
 • جدید

  کلیپ ملائکه شوید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ملائکه شوید»

  00:52
 • جدید

  کلیپ از تو به حق رسیده ام،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از تو به حق رسیده ام»

  00:56
 • جدید

  کلیپ حرکت کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حرکت کنید»

  02:43
 • جدید

  کلیپ بهار،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «بهار»

  02:15
 • جدید

  کلیپ از ترس کمک بگیرید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از ترس کمک بگیرید»

  02:15
 • جدید

  کلیپ از ترس کمک بجویید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از ترس کمک بجویید»

  04:33
 • جدید

  کلیپ دین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دین»

  01:38
 • جدید

  کلیپ مقام جمال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام جمال»

  00:57
 • جدید

  کلیپ روح عظیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روح عظیم»

  02:17
 • جدید

  کلیپ شریعت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ اهل ذکر را پیدا کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل ذکر را پیدا کنید»

  01:00
 • جدید

  کلیپ عرش، انسان کامل است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرش، انسان کامل است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ فقط عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فقط عشق»

  01:00
 • جدید

  کلیپ اهل عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل عشق»

  01:00
 • جدید

  کلیپ لیله قدر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لیله قدر»

  03:00
 • جدید

  کلیپ نابودی دنیا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نابودی دنیا»

  01:30
 • جدید

  کلیپ لا اله الا الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لا اله الا الله»

  00:48
 • جدید

  کلیپ اعتقاد،استقامت،صبر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اعتقاد، استقامت، صبر»

  01:54
 • جدید

  کلیپ تسلیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تسلیم»

  01:46
 • جدید

  کلیپ حقانیت امام حسین(ع)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حقانیت امام حسین(ع)»

  00:51
 • جدید

  کلیپ سلام بر تو،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سلام بر تو»

  00:59
 • جدید

  کلیپ راه آرامش،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه آرامش»

  01:57
 • جدید

  کلیپ آرامش خوب چیزی است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آرامش خوب چیزی است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ زنان فرشتگان آسمانند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زنان، فرشتگان آسمانند»

  00:51
 • جدید

  کلیپ شریعت رسول الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شریعت رسول الله»

  00:51
 • جدید

  کلیپ عرش معرفت است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرش، معرفت است»

  00:56
 • جدید

  کلیپ الله اسم جامع است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «الله اسم جامع است»

  00:56
 • جدید

  کلیپ قرآن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قرآن»

  00:59
 • جدید

  کلیپ مثل دیگران عمل نکنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مثل دیگران عمل نکنید»

  00:44
 • جدید

  کلیپ نور از بین نمی رود،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور از بین نمی‌رود»

  00:36
 • جدید

  کلیپ ترس،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ترس»

  00:59
 • جدید

  کلیپ امام زمان زیباست،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «امام زمان زیباست»

  00:59
 • جدید

  کلیپ تعلقات،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تعلقات»

  01:00
 • جدید

  کلیپ عبادات طوطی وار،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادات طوطی‌وار»

  01:00
 • جدید

  کلیپ خداوند ارباب من است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند ارباب من است»

  02:20
 • جدید

  کلیپ عبادت چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عبادت چیست؟»

  00:52
 • جدید

  کلیپ راه آسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه آسان»

  00:59
 • جدید

  کلیپ زن پاک،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن پاک»

  00:59
 • جدید

  کلیپ شکوفایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شکوفایی»

  00:57
 • جدید

  کلیپ عقل چراغ روح است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عقل چراغ روح است»

  00:58
 • جدید

  کلیپ قرآن برای تمام اعصار است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قرآن برای تمام اعصار است»

  01:00
 • جدید

  کلیپ مرآت قلب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مرآت قلب»

  00:54
 • جدید

  کلیپ همراه با خضر طریق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همراه با خضر طریق»

  01:50
 • جدید

  کلیپ اراده انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اراده انسان کامل»

  00:38
 • جدید

  کلیپ جایگاه انسان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه انسان»

  00:42
 • جدید

  کلیپ خدای بسیار زیبا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خدای بسیار زیبا»

  00:59
 • جدید

  کلیپ انسان کامل اتم است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل اتم است»

  00:55
 • جدید

  کلیپ راه زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه زیبایی و لطافت»

  01:25
 • جدید

  کلیپ زن مظهر عشق است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن مظهر عشق است»

  00:59
 • جدید

  کلیپ آینه،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آینه»

  02:18
 • جدید

  کلیپ طهارت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «طهارت»

  00:57
 • جدید

  کلیپ علم لدنی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم لدنی آموختنی نیست»

  00:58
 • جدید

  کلیپ کاملان الهی غیبند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کاملان الهی غیبند»

  00:30
 • جدید

  کلیپ مسیح در عالم وحدت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مسیح در عالم وحدت»

  02:02
 • جدید

  کلیپ ارحم الراحمین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند ارحم الراحمین است»

  01:23
 • جدید

  کلیپ با عشق حرکت کنید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با عشق حرکت کنید»

  01:59
 • جدید

  کلیپ جوانمردان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جوانمردان»

  00:59
 • جدید

  کلیپ خضر طریق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خضر طریق»

  00:59
 • جدید

  کلیپ راه شناسی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه شناسی»

  00:55
 • جدید

  کلیپ زیارت مقابر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زیارت مقابر»

  03:50
 • جدید

  کلیپ عاشق شو،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق شو»

  01:00
 • جدید

  کلیپ عیسی در آسمان چهارم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی در آسمان چهارم»

  02:37
 • جدید

  کلیپ کلام طیب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کلام طیب»

  00:48
 • جدید

  کلیپ معارف امام علی(ع)،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معارف امام علی(ع)»

  00:59
 • جدید

  کلیپ اولیای الهی دارای قدرت هستند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اولیای الهی دارای قدرت هستند»

  00:52
 • جدید

  کلیپ با مرکب عشق به حکمت برسید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با مرکب عشق به حکمت برسید»

  02:56
 • جدید

  کلیپ چراغ هدایت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چراغ هدایت»

  01:59
 • جدید

  کلیپ چقدر بگویند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چقدر بگویند»

  00:49
 • جدید

  کلیپ دعوت بسوی نور،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دعوت بسوی نور»

  00:59
 • جدید

  کلیپ دست رحمت خدا،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دست رحمت خدا»

  00:49
 • جدید

  کلیپ راه عشق،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه عشق»

  00:53
 • جدید

  کلیپ سال نو مبارک،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سال نو مبارک»

  00:56
 • جدید

  کلیپ اولیای خدا هستند،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اولیای خدا هستند»

  00:58
 • جدید

  کلیپ عاشق شوید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عاشق شوید»

  00:59
 • جدید

  کلیپ عیسی روح الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی روح الله»

  02:03
 • جدید

  کلیپ کوثر،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کوثر»

  01:00
 • جدید

  کلیپ معرفت،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «معرفت»

  00:59
 • جدید

  کلیپ عیسی زیباست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عیسی زیباست»

  03:50
 • جدید

  کلیپ از خدا مهربان‌تر کیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «از خدا مهربان‌تر کیست؟»

  03:47
 • جدید

  کلیپ رب الارباب،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رب الارباب»

  02:34
 • کلیپ آیات الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آیات الهی»

  01:55
 • کلیپ وجه پروردگارت باقی است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه پروردگارت باقی است»

  00:54
 • کلیپ به بالا توجه کن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به بالا توجه کن»

  02:43
 • کلیپ به سوی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به سوی زیبایی»

  01:00
 • کلیپ تجلی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی زیبایی»

  02:12
 • کلیپ جایگاه انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه انسان کامل»

  01:23
 • کلیپ جایگاه مقربان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه مقربان»

  01:59
 • کلیپ چهار فصل انسانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهار فصل انسانی»

  03:44
 • کلیپ راه زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه-زیبایی-1»

  01:58
 • کلیپ روزی آسمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روزی آسمانی»

  02:15
 • کلیپ زینت آسمان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زینت آسمان»

  00:58
 • کلیپ سالک رونده،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک رونده»

  01:51
 • کلیپ سوره حمد و توحید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سوره حمد و توحید»

  00:53
 • کلیپ سیمای زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سیمای زیبایی»

  06:10
 • کلیپ شادمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شادمانی»

  01:00
 • کلیپ شناخت الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت الله»

  00:45
 • کلیپ صراط جمال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «صراط جمال»

  01:00
 • کلیپ عرفان چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرفان چیست؟»

  00:55
 • کلیپ قربانی کردن اسماعیل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قربانی کردن اسماعیل»

  01:59
 • کلیپ کلمات رحمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کلمات رحمانی»

  00:33
 • کلیپ کنترل خشم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کنترل خشم»

  02:36
 • کلیپ لطافت باد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لطافت باد»

  00:32
 • کلیپ ما نسخه عالم کبیر هستیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ما نسخه عالم کبیر هستیم»

  05:42
 • کلیپ محبت قلبی به امام حسین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «محبت قلبی به امام حسین(ع)»

  01:47
 • کلیپ مقام زن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام زن»

  01:00
 • کلیپ همه چیز در قلب انسان کامل است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه چیز در قلب انسان کامل است»

  00:55
 • کلیپ نسیم بهاری،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نسیم بهاری»

  01:55
 • کلیپ قدم ها،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قدم ها»

  10:47
 • عید غدیر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عید غدیر»

  00:58
 • کلیپ علم لدنی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم لدنی»

  00:40
 • کلیپ عزاداری امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عزاداری امام حسین(ع)»

  00:59
 • «نیت و تفکر درست»

  00:45
 • کلیپ موی پیشانی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موی پیشانی»

  01:55
 • کلیپ فکر و اندیشه درست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فکر و اندیشه درست»

  00:56
 • کلیپ عدم شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عدم شناخت»

  00:59
 • کلیپ عالم غیب، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عالم غیب»

  01:20
 • کلیپ شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-1»

  00:59
 • کلیپ ذکر خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ذکر خدا»

  01:35
 • کلیپ دیدگاه علی گونه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دیدگاه علی گونه»

  00:56
 • کلیپ خداوند جمیل است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند جمیل است»

  02:40
 • کلیپ آدم شدن محال نیست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آدم شدن محال نیست»

  00:51
 • کلیپ آب تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب تسلیم است»

  01:21
 • کلیپ انسان کامل آیینه است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل آیینه است»

  02:42
 • کلیپ خداوند با صابران است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند با صابران است»

  02:42
 • کلیپ اسلام دین تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام دین تسلیم است»

  01:15
 • کلیپ اسلام آوردن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام آوردن»

  00:56
 • کلیپ شناخت امام حسین ، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-2»

  00:59
 • کلیپ رؤیت حقایق، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رؤیت حقایق»

  00:37
 • کلیپ توجه و شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه و شناخت امام حسین(ع)»

  14:12
 • کلیپ علامت انسان بودن چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علامت انسان بودن چیست؟»

  03:33
 • کلیپ اهل دل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل دل»

  01:26
 • کلیپ حق در محضر اولیا است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حق در محضر اولیا است»

  00:38
 • کلیپ حجاب وجودی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حجاب وجودی»

  00:59
 • کلیپ به سوی حقیقت باطنی خودتان بروید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به‌سوی حقیقت باطنی خودتان بروید»

  00:59
 • کلیپ در جستجوی دنیا نباشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «در جستجوی دنیا نباشید»

  00:47
 • کلیپ زن مظهر عشق است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن مظهر عشق است»

  00:53
 • کلیپ تجلی حقایق در وجود انسان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی حقایق در وجود انسان»

  02:13
 • کلیپ موتوا قبل ان تموتوا، بمیرید قبل از اینکه بمیرید ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موتوا قبل ان تموتوا»

  01:00
 • «پاک شدن اولین گام برای تعلیم»

  04:29
 • کلیپ به احکام اهمیت دهید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به احکام اهمیت دهید»

  00:49
 • کلیپ سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید»

  02:45
 • کلیپ همه به نور نیاز دارند، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه به نور نیاز دارند»

  00:48
 • کلیپ چهره زیبا، پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا، پیدا کنید»

  01:48
 • کلیپ آزاده باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آزاده باشید»

  00:59
 • کلیپ عشق چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عشق چیست؟»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 1، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-1»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 2، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-2»

  00:52
 • کلیپ به لا اله الا الله عاشق شوید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به لا اله الا الله عاشق شوید»

  02:28
 • کلیپ نور پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور را پیدا کنید»

  00:51
 • کلیپ چهره زیبا داشته باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا داشته باشید»

  01:36
 • کلیپ وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید»

  00:59
 • کلیپ ربتان را بشناسید، شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ربتان را بشناسید»

  01:32
 • کلیپ سالک واقعی کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک واقعی کیست؟»

  00:42
 • کلیپ تمام هستی در حرکت است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تمام هستی در حرکت است»

  02:54
 • کلیپ کشتی نجات، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کشتی نجات»

  00:59
تمثال مبارک عارف صاحبدل، تصاویر عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل
تابلو نقاشی نگاه معصوم، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی نگاه معصوم
کلیپ عاشقانه ها، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری، سکوت، نور و روح
کلیپ عاشقانه‌ها (70)
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش