ویدئو

کلیپ، عارف کامل، هنرمند و نویسنده صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

 • کلیپ آیات الهی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آیات الهی»

  01:55
 • کلیپ وجه پروردگارت باقی است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجه پروردگارت باقی است»

  00:54
 • کلیپ به بالا توجه کن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به بالا توجه کن»

  02:43
 • کلیپ به سوی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به سوی زیبایی»

  01:00
 • کلیپ تجلی زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی زیبایی»

  02:12
 • کلیپ جایگاه انسان کامل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه انسان کامل»

  01:23
 • کلیپ جایگاه مقربان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «جایگاه مقربان»

  01:59
 • کلیپ چهار فصل انسانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهار فصل انسانی»

  03:44
 • کلیپ راه زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «راه زیبایی»

  01:58
 • کلیپ روزی آسمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «روزی آسمانی»

  02:15
 • کلیپ زینت آسمان،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زینت آسمان»

  00:58
 • کلیپ سالک رونده،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک رونده»

  01:51
 • کلیپ سوره حمد و توحید،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سوره حمد و توحید»

  00:53
 • کلیپ سیمای زیبایی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سیمای زیبایی»

  06:10
 • کلیپ شادمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شادمانی»

  01:00
 • کلیپ شناخت الله،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت الله»

  00:45
 • کلیپ صراط جمال،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «صراط جمال»

  01:00
 • کلیپ عرفان چیست؟،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عرفان چیست؟»

  00:55
 • کلیپ قربانی کردن اسماعیل،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قربانی کردن اسماعیل»

  01:59
 • کلیپ کلمات رحمانی،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کلمات رحمانی»

  00:33
 • کلیپ کنترل خشم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کنترل خشم»

  02:36
 • کلیپ لطافت باد،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «لطافت باد»

  00:32
 • کلیپ ما نسخه عالم کبیر هستیم،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ما نسخه عالم کبیر هستیم»

  05:42
 • کلیپ محبت قلبی به امام حسین،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «محبت قلبی به امام حسین(ع)»

  01:47
 • کلیپ مقام زن،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «مقام زن»

  01:00
 • کلیپ همه چیز در قلب انسان کامل است،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه چیز در قلب انسان کامل است»

  00:55
 • کلیپ نسیم بهاری،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نسیم بهاری»

  01:55
 • کلیپ قدم ها،ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «قدم ها»

  10:47
 • عید غدیر، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عید غدیر»

  00:58
 • کلیپ علم لدنی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم لدنی»

  00:40
 • کلیپ عزاداری امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عزاداری امام حسین(ع)»

  00:59
 • «نیت و تفکر درست»

  00:45
 • کلیپ موی پیشانی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موی پیشانی»

  01:55
 • کلیپ فکر و اندیشه درست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «فکر و اندیشه درست»

  00:56
 • کلیپ عدم شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عدم شناخت»

  00:59
 • کلیپ عالم غیب، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عالم غیب»

  01:20
 • کلیپ شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-1»

  00:59
 • کلیپ ذکر خدا، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ذکر خدا»

  01:35
 • کلیپ دیدگاه علی گونه، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «دیدگاه علی گونه»

  00:56
 • کلیپ خداوند جمیل است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند جمیل است»

  02:40
 • کلیپ آدم شدن محال نیست، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آدم شدن محال نیست»

  00:51
 • کلیپ آب تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آب تسلیم است»

  01:21
 • کلیپ انسان کامل آیینه است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «انسان کامل آیینه است»

  02:42
 • کلیپ خداوند با صابران است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «خداوند با صابران است»

  02:42
 • کلیپ اسلام دین تسلیم است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام دین تسلیم است»

  01:15
 • کلیپ اسلام آوردن، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اسلام آوردن»

  00:56
 • کلیپ شناخت امام حسین ، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «شناخت امام حسین(ع)-2»

  00:59
 • کلیپ رؤیت حقایق، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «رؤیت حقایق»

  00:37
 • کلیپ توجه و شناخت امام حسین، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «توجه و شناخت امام حسین(ع)»

  14:12
 • کلیپ علامت انسان بودن چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علامت انسان بودن چیست؟»

  03:33
 • کلیپ اهل دل، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «اهل دل»

  01:26
 • کلیپ حق در محضر اولیا است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حق در محضر اولیا است»

  00:38
 • کلیپ حجاب وجودی، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حجاب وجودی»

  00:59
 • کلیپ حقیقت باطن ما، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «حقیقت باطن ما»

  00:59
 • کلیپ در جستجوی دنیا نباشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «در جستجوی دنیا نباشید»

  00:47
 • کلیپ زن مظهر عشق است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «زن مظهر عشق است»

  00:53
 • کلیپ تجلی حقایق در وجود انسان، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تجلی حقایق در وجود انسان»

  02:13
 • کلیپ موتوا قبل ان تموتوا، بمیرید قبل از اینکه بمیرید ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «موتوا قبل ان تموتوا»

  01:00
 • «پاک شدن اولین گام برای تعلیم»

  04:29
 • کلیپ به احکام اهمیت دهید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به احکام اهمیت دهید»

  00:49
 • کلیپ سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «با سه قدم الله، رحمن، رحیم، حرکت کنید»

  02:45
 • کلیپ همه به نور نیاز دارند، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «همه به نور نیاز دارند»

  00:48
 • کلیپ چهره زیبا، پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا، پیدا کنید»

  01:48
 • کلیپ آزاده باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «آزاده باشید»

  00:59
 • کلیپ عشق چیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «عشق چیست؟»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 1، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-1»

  01:55
 • کلیپ علم عاشقی 2، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «علم عاشقی-2»

  00:52
 • کلیپ به لا اله الا الله عاشق شوید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «به لا اله الا الله عاشق شوید»

  02:28
 • کلیپ نور پیدا کنید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «نور را پیدا کنید»

  00:51
 • کلیپ چهره زیبا داشته باشید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «چهره زیبا داشته باشید»

  01:36
 • کلیپ وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «وجوه بی نهایت زیبا را بشناسید»

  00:59
 • کلیپ ربتان را بشناسید، شناخت، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «ربتان را بشناسید»

  01:32
 • کلیپ سالک واقعی کیست؟، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «سالک واقعی کیست؟»

  00:42
 • کلیپ تمام هستی در حرکت است، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «تمام هستی در حرکت است»

  02:54
 • کلیپ کشتی نجات، ویدئو، بخشی از سخنرانی عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی

  «کشتی نجات»

  00:59
تمثال مبارک عارف صاحبدل، تصاویر عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری شریف آبادی
تمثال مبارک عارف صاحبدل
تابلو نقاشی نگاه معصوم، تابلو رنگ روغن
تابلو نقاشی نگاه معصوم
کلیپ عاشقانه ها، ویدئو، کلیپ عارف صاحبدل حضرت استاد یعقوب قمری، سکوت، نور و روح
کلیپ عاشقانه‌ها (70)
جملات روح بخش، جملات ناب، عکس نوشته،متن نوشته
جملات روح بخش